Workshop Worldcafé: ideeën genoeg voor verspreiding

– special congres Beslist Samen! –

Onder leiding van ervaren beslissers van het Erasmus MC beantwoorden kleine groepen bij toerbeurt zes vragen aan zes tafels. Dat levert genoeg gespreksstof en legio ideeën op voor het verder implementeren van samen beslissen in het ziekenhuis. In de slotronde zit elke groep weer aan de starttafel om de mooiste eruit te pikken.

De zes vragen zijn gericht op de toekomst van samen beslissen en de verspreiding ervan binnen en buiten het ziekenhuis. Voorbeelden zijn: Welke rol kunnen patiënten en patiëntenverenigingen hierin spelen? Wat heb je van het bestuur van je eigen organisatie nodig? En hoe inspireer en motiveer je collega’s?

Ervaringsdeskundigheid van patiënten
Het lukt alle groepen vrij gemakkelijk om aan het einde van de workshop een keuze te maken uit de oogst van een vruchtbare brainstorm in het Worldcafé. Zo kunnen patiënten een rol vervullen bij trainingen en opleidingen geneeskunde en verpleegkunde. Daar kunnen ze hun ervaringsdeskundigheid inbrengen. In het ziekenhuis kunnen ze feedback geven op opnames van gesprekken in de spreekkamer. Patiëntenorganisaties kunnen patiënten toerusten, zodat zij gemakkelijker de nieuwe rol van gelijkwaardige partner in de spreekkamer kunnen vervullen.

De Raad van Bestuur kan vooral samen beslissen in het ziekenhuis en bij externe stakeholders als zorgverzekeraars agenderen en koppelen aan patiënttevredenheidsonderzoek. En natuurlijk verdient het ook een prominente plek in de visie en strategie van het ziekenhuis.

 

Bewustwording en enthousiasme
Maar uiteindelijk gaat het er vooral om collega’s te verleiden om samen met hun patiënten te beslissen. Zij moeten het gaan doen. Hen maak je bewust met het opnemen van consulten in de spreekkamer, spiegelgesprekken met patiënten en inspireer je met enthousiasme en mooie voorbeelden uit de praktijk.
Als aan het einde van de dag aan alle deelnemers wordt gevraagd wat implementatie in Nederland het meest vooruit helpt, springen doenenthousiasme en bewustwording er opnieuw uit.

Het Erasmus MC zelf gaat een meerjarenkoers opstellen en een organisatiebreed trainingsaanbod ontwikkelen. De drie Rotterdamse begeleiders van de workshop willen samen beslissen niet top-down voorschrijven, maar vooral laten zien en ervaren wat het doet.

Kijk voor alle ideeën op het Leerplein Samen Beslissen